Lifestyle
การเลือกพนักงานในการทำ JSA และความสำคัญของการอบรม JSA

การเลือกพนักงานในการทำ JSA และความสำคัญของการอบรม JSA

การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงาน เรามักหามาตรการป้องกันทีหลัง เหมือนกับสุภาษิตที่ว่า วัวหายล้อมคอก จะดีกว่าไหมหากเราวิเคราะห์ ค้นหาความเสี่ยงและหามาตรการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้น วันนี้เราขอนำเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ JSA หรือการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การเลือกพนักงานมาทำ JSA และความสำคัญของการอบรม JSA

JSA ย่อมาจากคำว่า Job Safety Analysis หลักการคือ การเลือกงานเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาอันตราย โดยเลือกจากงานที่มีโอกาสเกิดอันตรายขึ้น จากนั้นทำการประเมินผลของอันตรายและหามาตรการป้องกันแก้ไข ผู้ทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยควรผ่านการอบรม JSA มาก่อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่วิเคราะห์

พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ JSA ได้ อาจเป็นทั้งผู้ช่วยเหลือ ให้คำตอบหรือรายละเอียดของการทำงานจริงในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวอย่างสาธิตเพื่อวิจัยอันตรายที่แอบแฝงมาในขั้นตอนการทำงาน ข้อสำคัญในการเลือกพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ JSA

  • พนักงานต้องมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ รวมถึงเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเฝ้าสังเกตการณ์
  • ควรอธิบายให้พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์ ว่าเป็นการวิเคราะห์งานเพื่อหาอันตรายเป็นกรณีศึกษา ทำให้ทราบถึงอันตรายเพื่อขจัด ควบคุมอันตรายนั้นๆ ไม่ได้เฝ้าเพื่อจับผิดพนักงาน
  • ควรให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทบทวน การหารือ การเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

อบรม JSA อบรมอะไรบ้าง

อย่างที่บอกว่าผู้ดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยควรเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจ ผ่านการอบรม JSA มาแล้ว สำหรับหัวข้อที่ใช้อบรม หลักๆ แล้วประกอบไปด้วย

  • การหาสาเหตุของการเลือกอุบัติเหตุและความสูญเสีย
  • ประโยชน์ของการทำ JSA หรือการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
  • ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
  • การเลือกงงานเพื่อทำ JSA  แตกงานที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้น
  • การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
  • การหามาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อขจัดอันตราย

การอบรม JSA มีความสำคัญอย่างมาก ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้และมีความเข้าใจ สามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยเทคนิค JSA ตลอดจนสามารถพิจารณาหาวิธีการป้องกันอันตรายจากการประเมินควาวมเสี่ยงได้ หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้ คือ สาระดีๆ ที่เราเอามาฝากเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานเพื่อหาอันตราย การเลือกพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการอบรม JSA ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก ผู้ดำเนินการ JSA ควรผ่านการอบรมมาก่อนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ดำเนินการทุกขั้นตอนการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง